Door redactie op woensdag 20 februari 2013
Na de carnavalsdagen van feestvieren, zotheid, eten en drinken volgt als afsluiting de Aswoensdag Op deze dag laten katholieken, maar ook steeds meer protestanten, traditiegetrouw in de kerk een askruisje op het voorhoofd zetten. De gelovige gaat een tijd van bezinning, bekering in ter voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint en duurt tot de paasnacht. De Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, duurt veertig dagen. Veertig dagen, voorafgaand aan het paasfeest waarin vasten en bezinning centraal staan in de christelijke traditie. De vastentijd herinnert de katholieken aan het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. De vastentijd telt eigenlijk 46 dagen. Maar op de zes zondagen in deze periode wordt niet gevast. Daarom komt de periode uit op veertig dagen. Activiteiten tijdens de vasten De manieren van vasten kunnen verschillen omdat de precieze inhoud van vasten niet helder gedefinieerd is. Zo zijn er mensen die meerdere dagen achter elkaar in het geheel niet eten, terwijl anderen zich onthouden van een bepaalde luxe of gewoonte, zoals roken, televisie kijken, snoepen of alcohol. Dit om in de 40 dagen-tijd (de lijdenstijd) te bezinnen op het paasfeest, zich meer open te stellen voor het Woord en/om solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben. Vaak wordt het geld wat hiermee wordt uitgepaard gespaard voor een goed doel. De goede doelen lopen uiteen van ontwikkelingslanden steunen tot kleinschalige projecten in de eigen omgeving. Om te bezinnen op het paasfeest wordt ook weleens een vastenkalender gebruikt met bijvoorbeeld veertig uitspraken van Jezus om over na te denken. Een op de twintig Nederlanders vasten in de vastentijd. Volgens Kerk in Actie vast de helft van de mensen door soberder te eten, is een derde van plan de komende veertig dagen geen zoetigheid meer aan te raken en wil twintig procent deze dagen geen druppel alcohol drinken. Tien procent gaan tijdens de vastentijd niet meer roken. Activiteiten op de Antillen en Aruba Ook op de Antillen en Aruba begint na carnaval de vastentijd. Deze 46 dagen van innerlijke schoonmaak volgens katholiek gebruik staat bekend onder de naam kuarisma. Maar in de kuaresma tijd gebeurt er meer op het eilanden. Er steekt een fikse wind op die over de eilanden waait. Bientu di kuaresma heet deze sterke wind. De vastentijd is bij uitstek een tijd waarop zowel kinderen als volwassenen de meest mooie en kleurrijke vliegers maken en oplaten. Dus zodra carnaval afgelopen is, komen families samen om met elkaar vliegers te maken. Het gaat allemaal om kleur, formaat, creativiteit en originaliteit. Hun kleurrijke creaties scheren langs de wolken. Grootvaders leren het vlieger maken aan hun kleinkinderen. Vliegeren hoort echt bij de Antilliaanse en Arubaanse cultuur en opvoeding.
Door redactie op donderdag 31 januari 2013
Sinds 1 januari 2013 worden overtredingen van uitkeringsregels strenger bestraft. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich netjes aan de regel. Maar er is ook een klein deel dat dit niet doet. Soms gebeurt het onbewust. Om dit te voorkomen informeren wij u in grote lijnen hoe het zit. De relevante regelingen Het gaat om overtreding van de regels die betrekking hebben op de uitkeringen WW, WAO, WIA, WAZO, Wajong, ZW, ANW, AOW-pensioen, en WWB. Wat houden de strengere straffen in Ten eerste moeten ten onrechte ontvangen uitkeringen volledig terugbetaald worden. Daarboven op wordt er een boete ter grootte van hetzelfde bedrag opgelegd. Indien u binnen vijf jaar opnieuw de regels overtreedt wordt de boete verhoogd naar liefst 150 procent van het onrechtmatig verkregen bedrag. Daarnaast kan de uitkeringsinstantie (UWV, de SVB of gemeente) beslissen om de boete te verrekenen met uw volledige uitkering. De manier waarop deze verrekening gebeurt kan verschillend zijn. Bij een WWB-uitkering kan de gemeente de boete gedurende maximaal drie maanden met uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u dan drie maanden helemaal geen uitkering ontvangt. Bij de overige uitkeringen en toeslagen kan uw uitkeringsinstantie de boete gedurende maximaal vijf jaar met uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u enkele maanden tot maximaal vijf jaar lang geen uitkering ontvangt. Een voorbeeld: Gladys ontvangt een bijstandsuitkering. Zij verdient al negen maanden bij met het oppassen op het dochtertje van de achterbuurvrouw. Zij heeft daarmee in totaal € 900,- verdiend. Dit heeft ze niet gemeld en opgegeven bij der gemeente. Gladys heeft dus de regels overtreden. Zij moet het ontvangen bedrag (€ 900,-) terugbetalen aan de gemeente. Daarnaast moet zij hetzelfde bedrag als boete betalen. Dus in totaal: € 900,- + € 900,- = € 1.800,-. Al bij al een duur oppasklusje! Problemen voorkomen Alle veranderingen in uw leefsituatie die betrekking hebben op de hoogte van uw uitkering moet u direct doorgeven aan de uitkeringsinstantie. Indien vereist moeten ook alle inkomsten uit betaald werk worden opgegeven. Hetzelfde geldt voor het hebben van eigen vermogen (binnen- en buitenlands), en voor samenwonen. Onder eigen vermogen valt onder andere spaargeld, aandelen, dure apparatuur, auto, sieraden, een huis of grond in het buitenland. Voor een eigen (koop)woning gelden aparte regels. Neem bij twijfel direct contact met de uitkeringsinstantie. Zij kunnen u uitleggen hoe het zit.  Klik hier voor contactinformatie. Overgangsrecht De nieuwe regelgeving is per 1 januari 2013 ingegaan. Bij de invoering hiervan wordt een overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt het volgende in: Overtredingen en strafbare feiten begaan vóór 1 januari 2013 vallen onder de huidige regelgeving. Overtredingen die begaan zijn vóór 1 januari 2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regelgeving. In januari 2013 heeft u de gelegenheid om overtredingen uit 2012 of eerder te melden zonder dat u met de nieuwe, strengere regelgeving te maken krijgt. Kijk voor meer informatie ook op: www.weethoehetzit.nl of bekijk de filmpjes op www.youtube.com/weethoehetzit. Informatie over de strengere straffen op de website van UWV. Informatie over de rechten en plichten die bij een uitkering horen.
Door redactie op woensdag 16 januari 2013
Op 10 januari is het project ter renovatie van station Tilburg officieel van start gegaan. Doel van dit project is het creëren van meer ruimte voor de stijgende hoeveelheid reizigers die het station passeren. Maar wordt de spoorzone zo kleurrijk als de Antillen? Stijging aantal reizigers Dagelijks passeren gemiddeld 30.000 reizigers het station. Geschat wordt dat dit over acht jaar met 10.000 stijgt. Om de stijging aan te kunnen, is uitbreiding van het station cruciaal. Lancering project Het project werd gelanceerd door het onthullen van het bouwbord. Contracterende partijen zijn gemeente Tilburg, Prorail, NS en de provincie Noord-Brabant. Volgens de planning zal het project in 2016 afgerond worden. De renovatie De renovatie brengt verschillende veranderingen met zich mee. Zo wordt er een nieuwe stationspassage onder het spoor aangelegd met ruimte voor reizigers, winkels en horeca. Ter hoogte van de Willem II-straat komt er een nieuwe doorgang onder het spoor voor voetgangers en fietsers. Ten slotte komt er ook een nieuw busstation en een fietsenstalling. Petitie: spoorzone zo kleurrijk als de Antillen Afgelopen jaar heeft Selmine Yoruck  de Tilburgse bevolking opgeroepen een petitie te tekenen om de nieuwe spoorzone kleurrijker te maken naar Antilliaans voorbeeld. In hoeverre deze oproep nut heeft gehad weten wij niet. Uit de video-impressie is er niets dat wijst in die richting. Rekening houden Gedurende de werkzaamheden komen er (tijdelijke) aanpassingen, zoals een tijdelijke fietsenstalling. Ook wordt het busstation voor een periode verplaats. Houd dus rekening met deze veranderingen.
Door redactie op dinsdag 1 januari 2013
Namens de webmaster, het bestuur en de redactie van BAAT wensen wij iedereen een fijn uiteinde en een gezond en voorspoeding 2013. Wij voorzien een fantastisch jaar, al was het maar omdat 013 in het jaar zit.
Door redactie op vrijdag 21 december 2012
In Tilburg zijn 2.082 Antilliaanse en Arubaanse huishoudens, waarvan 608 minimahuishoudens. Zo’n 30 procent van de Antilliaanse en Arubaanse huishoudens bevindt zich dusrond of onder het sociale minimum. De gemeente Tilburg wil de armoede in Tilburg terugdringen. Bij voorkeur samen met de Tilburgers. Daarom vraagt de gemeente alle Tilburgers om mee te denken. Ook BAAT denkt graag mee, en organiseerde een bijeenkomst met een groep Antillianen en Arubanen in Tilburg. Waarom Antillianen en Arubanen geen hulp vragen Doel van de bijeenkomst was om een beter inzicht te krijgen waarom Antillianen en Arubanen rond of onder het sociale minimum onvoldoende beroep doen op de minima-regelingen. Ook wilden we weten wat we kunnen doen om de doelgroep beter te bereiken met informatie over de verschillende voorzieningen. Schaamte om je aan te melden Tijdens de avond kwamen drie inzichten naar voren. Schaamte, trots en onbegrip; sommige Antillianen en Arubanen schamen zich om zich publiekelijk aan te melden voor gemeentelijke voorzieningen. Complexiteit van de informatie en het te volgen traject; mensen vinden het moeilijk om informatie te vinden, en ze begrijpen de ambtelijke taal niet waarin die informatie is geschreven. Onbekendheid met de juiste voorwaarden en kanalen; mensen zijn niet (op tijd) op de hoogte van de voorzieningen. Vertrouwd en veilig klimaat Na discussie kwamen drie oplossingen naar voren. Vertrouwen en Veiligheid; de gemeente moet een vertrouwd en veilig klimaat creëren voor de doelgroep, zodat ze zich makkelijker aanmelden. Marketing en Communicatie; de gemeente moet een beter marketing- en communicatieplan maken om de doelgroep te bereiken; ’Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’; het te volgen traject en het taalgebruik moeten simpeler. Denk ook mee We hebben een verslag gemaakt met onze bevindingen en suggesties en dat overhandigd aan de wethouder die is belast met armoede. De deelnemers aan het gesprek waren positief over het feit dat de gemeente Tilburg naar hun mening vroeg. Ze willen graag betrokken blijven en waar nodig hun bijdrage (blijven) leveren. Ook meedenken? Doe dat via deze site of via de Facebookpagina van BAAT.
Door redactie op woensdag 19 december 2012
Met leedwezen vernamen wij dat mevrouw Sonia van Sprang - de Castro op 6 december jl. op 76-jarige leeftijd is overleden. Mevrouw Sonia van Sprang heeft bijna 50 jaar in Nederland (Tilburg en Goirle) gewoond. Antilliaaanse in hart en nieren Sonia was volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving maar is toch altijd in hart en nieren een Antilliaanse gebleven. Vooral bij de oudere generatie Antillianen en Arubanen was ze zeer bekend en ook geliefd door haar toegankelijkheid, gastvrijheid en haar vrolijkheid. Muzikale talenten Alhoewel zij van oorsprong uit de onderwijswereld kwam, heeft zij haar sporen voornamelijk verdiend in de wereld van de muziek. Zij was zelf een begenadigde organist en pianist. Daarnaast componeerde en arrangeerde zij en was muzikaal leider en dirigent van vele zangkoren. In 2007 kreeg zij een Koninklijke onderscheiding voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van muziek. Coro SonAntiyas i combo Het meest bekend werd Sonia met haar in de jaren tachtig opgerichte Coro SonAntiyas, dat door een eigen combo werd begeleid. Dit koor had Tilburg als verblijfplaats en bestond uit een 40-tal zangers en muzikanten die in Brabant woonden . Koor en combo traden niet alleen in Nederland op, maar ook enkele keren op de Antillen. Tussen de bedrijven door zijn er nog twee cd’s gemaakt. In 2002 hield het koor op te bestaan omdat in de loop der jaren veel leden naar de Antillen en Aruba terugkeerden en Sonia met haar gezondheid (dementie) begon te tobben en daarna zelfs in een zorgcentrum in Brabant werd opgenomen. Bedankt Sonia ! Het bestuur van BAAT bedankt mevrouw Sonia van Sprang – de Castro voor de grote bijdrage die zij aan de positieve beeldvorming van Antillianen en Arubanen in Tilburg en omstreken heeft geleverd. Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=ZjmE3Em_9oI
Door redactie op woensdag 12 december 2012
Afgelopen weken was er in de landelijke politiek veel commotie over de plannen in het nieuwe regeerakkoord om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Gelukkig was er beter nieuws voor de Tilburgers met een sociaal minimum inkomen. Zij kunnen ook in 2013 gebruik maken van een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM), die de gemeente Tilburg samen met de zorgverzekeraars VGZ en CZ aanbiedt. Betere dekking voor minder geld De collectieve zorgverzekering die de gemeente Tilburg aanbiedt, bestaat uit een basisverzekering en een extra uitgebreide aanvullende verzekering. De dekking is uitgebreid met extra (gedeeltelijke) vergoedingen voor kosten zoals bril, fysiotherapie, tandarts, een gehoorapparaat, diverse therapieën en de eigen bijdrage voor WMO en AWBZ. De premie voor deze zorgverzekering is voordelig omdat de verzekeraar korting geeft. Ook betaalt de gemeente een deel van de premie aan de zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Wilt u meedoen? Als u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering, moet u dat zelf aanvragen. Neem contact op met de gemeente en vraag naar de voorwaarden en de aanmeldformulieren. Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de verzekering aanvragen of overstappen naar de CZM. Bent u nu al verzekerd via de collectieve verzekering van de gemeente en wilt u verzekerd blijven? Dan hoeft u niets te doen. Bent u nu verzekerd bij CZ of VGZ? Dan is overstappen naar de collectieve verzekering waarschijnlijk goedkoper. Dan kan via www.gezondverzekerd.nl. Bent u verzekerd via een andere verzekeraar, maar wilt u overstappen naar de collectieve verzekering minima van CZ of VGZ? Dan kan vóór 1 januari 2013 via www.gezondverzekerd.nl. Eerst meer weten? Telefoon Bezoekadres Loket Z 14013 Gemeente Tilburg Sociale Zaken Koningsplein 8 5038 WG Tilburg Loket Z Stadswinkel Noord Brucknerlaan 20a 5011 DN Tilburg Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor deze regeling? Kijk dan op Bereken Uw Recht  waar u recht op heeft.
Door redactie op woensdag 5 december 2012
In de afgelopen tijd zijn veel Antillianen en Arubanen in Tilburg komen wonen. Om verschillende redenen zoals studie, baan of familie. Het is het een spannende tijd want je gaat een nieuw leven beginnen in een ver land. Met de meesten gaat goed. Mensen vinden hun weg in Tilburg en bouwen hier een leven op. Sommigen hebben moeite om hun draai te vinden. Jongeren die achter raken met hun studie en volwassenen die moeite hebben om een geschikte baan te vinden. Ook heimwee speelt een rol en sommige Antillianen en Arubanen blijven hangen in de oude gewoonten van de eilanden. Het gevolg is dat men dan in persoonlijke problemen komt. Sinds kort is er i-psy die zorg biedt voor lichte psychische klachten aan Antilliaanse en Arubaanse cliënten in Tilburg. Multiculturele organisatie I-psy is een organisatie die gespecialiseerd is in de behandeling van psychische problemen voor volwassenen en kinderen, waarbij de klachten samenhangen of voor komen uit migratie. Bij i-psy werken hulpverleners met verschillende multiculturele achtergronden. De vestiging in Tilburg heeft een Antilliaanse in dienst. I-psy probeert de juiste combinatie tussen cliënt en hulpverlener te vinden, zodat taal- en cultuurverschillen geen rol spelen. Hierdoor is de behandeling effectiever en zijn de behandelresultaten beter. Voor meer informatie: www.i-psy.nl
Door redactie op woensdag 28 november 2012
Op donderdag 29 november presenteert Eardly C. van der Geld zijn nieuwe boek Curaçaos Bloed. De presentatie vindt om 19.30 uur plaats bij Selexyz Gianotten in de Emmapassage in Tilburg. Iedereen is van harte welkom. Het boek gaat over de Curaçaose student Bouwkunde Surandy Hillard, in de bloei van zijn studentenleven in Tilburg. Na een kort maar enerverend verblijf op Curaçao voor de begrafenis van zijn grootmoeder, raakt hij geïnteresseerd in alles wat met zijn roots te maken heeft. Vlak voordat hij met zijn stage begint in enkele eeuwenoude gebouwen in Middelburg uit de slaventijd, ontmoet hij de knappe Natasha. Hij weet nog niet welk tumult zijn handelingen zullen veroorzaken. Rolpatronen uit de slaventijd Curaçaos Bloed gaat over integratie en tolerantie en hoe rolpatronen uit de slaventijd daar nog steeds invloed op uitoefenen. Het gaat ook over de verwerking en omarming van het slavernijverleden. Eindelijk weer een boek van Curaçaose hand. Het speelt zich af in het heden, en durft in te gaan op de sociaal-maatschappelijke complicaties van de integratie. De auteur Eardly van der Geld is 54 jaar, geboren op Curaçao en opgegroeid op Curaçao en in Suriname. Hij woont al 35 jaar in Nederland en is voorzitter van Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch Gebied en Nederland. Hij ijvert al meer dan vijfentwintig jaar als vrijwilliger in Tilburg voor maatschappelijke en economische verheffing van de Antilliaanse doelgroep. Historisch besef vindt hij cruciaal voor de broodnodige integratie in Nederland. Verder is hij medeoprichter van project Direkshon, medepublicist van ‘Een gemeenschappelijke strijd/Tweede Wereldoorlog in de West’ en medecoördinator van het project Digitalisering Fotoarchief Fraters van Tilburg.
Door redactie op woensdag 7 november 2012
De gemeente Tilburg heeft verschillende regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Maar waar kom je écht voor in aanmerking? Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten of ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook onder de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers blijkt dat de specifieke regelingen vaak per toeval en via mond-tot-mondreclame bekend worden. Daardoor blijven veel financiële mogelijkheden onbenut voor hen die het juist hard nodig hebben. Zoals voor mensen met een uitkering of laag inkomen, alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen, ouderen met een klein pensioentje of alleen AOW. Gebruikersvriendelijke website Sinds kort heeft de gemeente Tilburg de gebruikersvriendelijke website ‘berekenuwrecht.nl’ waarop Tilburgers kunnen kijken of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding. Op de site kan iedereen anoniem een aantal vragen invullen over zijn inkomen, vermogen en gezinssituatie. Aan de hand van de antwoorden wordt duidelijk of iemand recht heeft op een vergoeding. Het kost hooguit tien minuten om de complete vragenlijst in te vullen. Het eindresultaat is een helder overzicht van alle mogelijke vergoedingen. Voor alle Tilburgers met een laag inkomen De website is vooral bedoeld voor Tilburgers die op basis van hun laag inkomen en vermogen aanspraak denken te kunnen maken op een financiële vergoeding van de gemeente. Uiteraard kunnen ook familieleden, kennissen en medewerkers van hulpverleningsorganisaties testen of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Vervolgstappen U kunt de berekening van het programma uitprinten en meesturen met een aanvraagformulier, of meenemen naar een afspraak met een gemeentemedewerker. Let op: het programma heeft niet altijd gelijk! In uw situatie kan het soms net iets anders liggen. Zie de uitkomst dus als een eerste stap om te kijken wat mogelijk is en actie te ondernemen. Website onder de aandacht brengen BAAT, die sinds kort deel uitmaakt van het Platform Sociale Zekerheid Tilburg, steunt dit initiatief van harte en vraagt ook aan de verschillende Antilliaanse- en Arubaanse organisaties om deze site onder aandacht te brengen van hun achterban.