Door redactie op woensdag 29 augustus 2012
De Gevolmachtigde Minister Sheldry Osepa, wil zich graag verkiesbaar stellen voor de aanstaande Statenverkiezingen op Curaçao. Maar dat gaat helaas niet. Maar de minister geeft niet op. Hij wil graag in de politiek blijven om zijn land vooruit te helpen. Hij probeert nu zelfs via de rechter om toch op de kandidatenlijst te komen van MFK. Om je verkiesbaar te stellen moet je de Nederlandse nationaliteit hebben, minimaal 18 jaar zijn en ingezetene zijn van Curaçao. Osepa heeft een Nederlandse nationaliteit, is ouder dan 18 jaar maar woont niet op Curaçao. Osepa is ingezetene van Nederland omdat hij hier gevolmachtigd minister is. En dus voldoet hij niet aan alle eisen en kan hij zich niet verkiesbaar stellen voor de Statenverkiezingen van 19 oktober. Zijn eigen partij werkt ook niet mee Osepa kan ervoor kiezen om zich zo snel mogelijk in te schrijven op Curaçao. Dan is hij ingezetene van Curaçao en mag hij zich verkiesbaar stellen. Hij moet wel in het kiesregister staan. Het inschrijven van de kandidaten is op 31 augustus en volgens de regels zou het kiesregister 30 dagen voor die tijd gesloten moeten zijn, wat dit keer niet het geval is. Bij het uitschrijven van de verkiezingen door de regering van Curaçao (onder andere de MFK) is geen rekening gehouden met de 30 dagen termijn. Dus dat gaat Osepa ook niet lukken Osepa kan ook niet gaan stemmen Osepa wil graag zijn partij op allerlei manieren steunen. Nu hij waarschijnlijk niet op de kandidatenlijst verschijnt, kan hij natuurlijk zijn partij steunen door op een van de andere kandidaten te stemmen. Maar ook dat kan de minister niet doen. Ook hier geldt dat alleen mensen die een Nederlandse nationaliteit hebben, minimaal 18 jaar zijn en ingezetene zijn van Curaçao die mogen stemmen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor Osepa maar voor alle Curaçaoënaars die in het buitenland wonen. Wat mag Osepa dan wel? Osepa mag wel stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals ook alle Curaçaoënaars die in Nederland wonen. Immers alle Nederlanders die 18 jaar of ouder zijn en in Nederland of in het buitenland wonen, mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben ook stemrecht voor de verkiezingen van de Tweede Kamer omdat ze openbare lichamen van Nederland zijn. En mocht de partij van Osepa straks weer de regering vormen, dan mag hij ook benoemd worden als de Gevolmachtigde Minister van Curaçao.
Door redactie op woensdag 15 augustus 2012
Het werkloosheidpercentage onder allochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar is in het eerste kwartaal van dit jaar harder gestegen dan het percentage onder autochtone leeftijdsgenoten, stelt Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. "Van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is 29 procent werkloos”. De media nam dit over en riep meteen dat 1 op de 3 allochtone jongeren werkloos is. Maar dit cijfer is niet juist. Volgens Mathijs Bouwman (journalist en econoom) klopt dit niet. Het is niet waar dat 29 procent van de jonge allochtonen werkloos is maar ruim 10 procent. Beroepsbevolking Het verschil komt door de definitie van werkloosheidspercentage die het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd. Het werkloosheidspercentage is de “werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking. “ De beroepsbevolking is alle mensen die werken of willen werken. Dus alle werkende en onvrijwillig werklozen vallen hieronder. De scholieren en studenten net zoals huisvrouwen (en -mannen) horen dus hier niet bij. De werkloze beroepsbevolking is dat deel van de beroepsbevolking dat ingeschreven staat als werkzoekende. 10 procent van de allochtone jongeren is werkloos In het eerste kwartaal van 2012 behoorden 36 procent van de allochtone jongeren tot de beroepsbevolking. 64 procent zat op school, volgde een opleiding of waren huisvrouw (of huisman) en behoorde daarom niet tot de beroepsbevolking. Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos. Dit komt erop neer dat ruim 10 procent werkloos was en ruim 25 procent had een baan. Dus niet 29% van alle allochtone jongeren heeft geen werk maar 29% van de beroepsbevolking heeft geen baan. En dat is dan 10% van alle allochtone jongeren. Ter vergelijking: Onder de autochtone jongeren was een kleine 4 procent werkloos en had 38 procent een baan.   De oorzaken van de stijging Natuurlijk, in vergelijking met de autochtone jongeren zijn dit nog altijd grote verschillen. De grote stijging wordt volgens Forum veroorzaakt doordat jonge allochtonen: vaak tijdelijke contracten hebben en daardoor sneller werkloos raken gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt vaak geen goed netwerkwerk hebben minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden hebben vaker problemen hebben met de Nederlandse taal lager zijn opgeleid. Werkloosheidspercentage onder Antillianen/Arubanen Bij de Marokkaanse jongeren is het werkloosheidspercentage 39%. Bij Turkse jongeren is dat 33% en bij Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren 27%. Dit betekent dat 27% van de beroepsbevolking onder de jonge Antillianen/Arubanen werkloos is en niet 27% van alle Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Forum heeft geen cijfers van de arbeidspositie van de Antilliaanse/Arubaanse jongeren. Maar ook hier kunnen we zeggen dat het cijfer lager ligt en dat niet 1 op de 3 van de Antilliaanse/Arubaanse jeugd geen baan heeft.
Door redactie op woensdag 8 augustus 2012
Eén op de tien kinderen in Nederland groeit op in een huishouden dat rond komt van een inkomen om en nabij het wettelijk sociaal minimum. Dat houdt in dat 327.000 kinderen volgens kinderombudsman Marc Dullaert niet de ‘lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling’ krijgen die nodig is. Door de economische crisis zal het aantal alleen maar stijgen. Van de ruim 1.100 Tilburgse kinderen met een Antilliaanse/Arubaanse afkomst leven 401 kinderen in een huishouden met een minimum inkomen. Dit is bijna 40%. Vergeleken met het stadsgemiddelde van iets meer dan 12%, vallen de Tilburgse AA-kinderen drie keer vaker onder de armoedegrens. Antilliaanse/Arubaans probleem of sociaal maatschappelijk probleem Waarom scoren Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers en hun kinderen zo hoog in de armoedestatistieken? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die in eenoudergezinnen opgroeien vaker in armoede leven. In Antilliaanse en Arubaanse kringen komen veel eenoudergezinnen voor. Is er hier dus sprake van een typisch Antilliaans probleem, of is er een oorzakelijk verband met het grote aantal eenoudergezinnen? Dit moet eerst worden onderzocht als men het probleem wil aanpakken en oplossen. Effecten van armoede op kinderen Stichting De Vonk, instelling voor Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk in Brabant en Zeeland , doet al tien jaar onderzoek naar de gevolgen van armoede voor kinderen. Volgens De Vonk heeft armoede invloed op vier onderling samenhangende aspecten van de ontwikkeling van het kind: a. De gezondheid b. De maatschappelijke participatie c. De sociaal emotionele ontwikkeling d. De toekomstmogelijkheden. Kinderen die opgroeien in armoede worden beperkt in de sfeer van sociale participatie. Dit kan doorwerken in hun volwassen leven en leiden tot meer sociale uitsluiting, een lager opleidingsniveau en minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn arme kinderen vaker ongezonder dan kinderen uit welvarende gezinnen. Ook als volwassene zijn zij vaker ongezond. De gezondheidsproblemen belemmeren opleidings- en werkkansen en leiden daarom tot een hogere armoede. Het ene aspect houdt nauw verband met het andere. Zorg of optimisme Volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben kinderen die in armoede leven twee keer meer kans om ook als volwassene onder de armoedegrens te komen. Hoe langer kinderen in armoede leven, hoe meer risico’s ze hebben om later ook arm te zijn. Maar er is ook een reden voor optimisme. Zo’n 93% van de kinderen die in armoede opgroeit, behoort op volwassen leeftijd zelf niet meer tot de minima. De meeste kinderen die opgroeien in armoede weten zich daar op latere leeftijd aan te ontworstelen.
Door redactie op woensdag 1 augustus 2012
De rechtbank van Den Haag heeft bepaald dat de overheid de langstudeerboete mag invoeren. Dat betekent dat de maatregel op 1 september van kracht wordt. Jaarlijks zijn er veel studenten die vanuit de voormalige Antillen en Aruba naar Nederland komen om te studeren. De langstudeerboete geldt ook voor hen. Iedere student mag zowel over de bachelor- als over de masteropleiding een jaar langer doen. Zodra je langer dan dat extra jaar over je studie doet, krijg je te maken met de langstudeerboete. Een student moet dan 3000 euro boete betalen boven het jaarlijks collegegeld. Waarom een langstudeerboete?Met de invoering van de langstudeerboete heeft de overheid twee hoofddoelen. Ten eerste beogen ze een bezuiniging en dus terugdringing van het overheidstekort. Ten tweede willen ze hiermee de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren. De gevolgen voor Antilliaanse en Arubaanse studentenJaarlijks komen veel Antilliaanse en Arubaanse studenten naar Nederland om te studeren. Volgens de heer Dunfries van het Arubahuis, moet er rekening mee worden gehouden dat deze groep studenten te maken krijgen met de langstudeerboete. Antilliaanse en Arubaanse studenten vormen een bijzondere groep studenten in Nederland. Een groot deel van hen verandert van studie na het eerste jaar. Dit komt omdat zij zich in het eerste jaar moeten aanpassen aan een nieuwe cultuur, omgeving en samenleving. Bovendien is heimwee niet ongewoon. Ook moeten zij hun studiekeuze baseren op brochures. De brochures geven een onvoldoende en soms ook een onjuist beeld van wat de studie inhoudt. Harder knallen tijdens de studie Hierdoor hebben Antilliaanse en Arubaanse studenten een grotere kans op een studieachterstand, en dus meer kans op de langstudeerboete dan de gemiddelde Nederlandse student. Momenteel lijkt het er niet op dat Antilliaanse en Arubaanse studenten uitgezonderd worden van deze boete. Antilliaanse en Arubaanse studenten moeten dus nog harder gaan knallen tijdens hun studie in Nederland.
Door redactie op woensdag 1 augustus 2012
Het Huis van de Wereld houdt op te bestaan. Eind dit jaar loop het convenant van het Huis van de Wereld af. De gemeente vindt dat de drie partners die sinds 2007 samen het Huis van de Wereld vormen, er niet in geslaagd zijn om een hechte en duurzame samenwerking tot stand te brengen. De beoogde meerwaarde bleef uit. Daarom heeft de Gemeente Tilburg besloten de subsidie stop te zetten. Ruim een jaar geleden besloot de gemeente om uit oogpunt van kostenbesparing al de huisvestingssubsidie van alle vijf etnische zelforganisaties in Tilburg, waaronder Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT) stop te zetten. De gemeente meende dat integratie niet wordt bevorderd als mensen in hun eigen kring blijven. Dus vond de gemeente dat de zelforganisaties die door mislopen van de huisvestingssubsidie in de problemen zouden komen hun activiteiten en ontmoetingen voortaan maar in het Huis van de Wereld moesten houden. Dat is immers een ontmoetingsplek voor integratie en multiculturele vraagstukken. Opmerkelijk besluit van de gemeenteHet besluit om nu ook het Huis van de Wereld te sluiten is opmerkelijk en verbazingwekkend. Hiermee zijn in een klap de mogelijkheden voor de verschillende etnische groepen om op een eigen plek samen te komen behoorlijk beperkt. Bij de etnische organisaties rijst dan ook de vraag hoe betrouwbaar de gemeente Tilburg is. Eerst de huisvestingssubsidie intrekken en daarbij zeggen dat je ontmoetingen en activiteiten in het Huis van de Wereld moet gaan houden. En vervolgens ook de subsidie van het Huis van de Wereld intrekken. ToekomstDe gemeente gaat de komende tijd een traject in met verschillende partners in de stad om te kijken hoe de activiteiten van het Huis van de Wereld succesvol kunnen worden voortgezet. Eén van die activiteiten is de onlangs voor het eerst gehouden ’Bazouq’; een interculturele bazaar van winkeltjes, kraampjes en toko's, gecombineerd met werkplaatsen, ateliers, workshops, performances en proeverijen.  
Door redactie op woensdag 25 juli 2012
Op 27 juli beginnen de Olympische Spelen in London. Dit jaar zijn er geen sporters die voor de Antilliaanse vlag uitkomen. Het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité (NAOC) wordt sinds 10 oktober 2010 niet meer erkend door het Internationaal Olympisch Comité. De deelnemers uit Curaçao of Sint Maarten komen uit voor Nederland of onder de Olympische vlag. De Nederlandse Antillen nemen sinds 1952 deel aan de Olympische Spelen. Door de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in 2010, kan niet meer onder Nederlands Antilliaanse vlag worden deelgenomen. In 2008 deden de Nederlandse Antillen voor de dertiende en laatste keer mee aan de Zomerspelen. Na het opheffen van de Nederlandse Antillen kunnen sporters uit Curaçao en Sint Maarten alleen nog onder de vlag van Nederland of onder een neutrale vlag uitkomen op de Olympische Spelen van Londen. Bonaire, St. Eustatius en Saba kwamen bij Nederland en kunnen dus onder de vlag van Nederland uitkomen. Waarom Aruba wel en andere eilanden niet? In 1986 kreeg Aruba de status aparte binnen het koninkrijk. Als afsplitsing van het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité (NAOC) ontstond het Arubaans Olympisch Comité. Dit comité werd destijds wel erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC), omdat Aruba als zelfstandig land wordt erkend. 26 jaar later wordt dit niet gegund aan Curaçao en Sint Maarten. Beide eilanden voldoen niet aan de belangrijkste voorwaarde van het IOC: erkenning door de Verenigde Naties. Dat Aruba wel door het IOC werd geaccepteerd, dankt het aan de soepele regels die 26 jaar werden gehanteerd. IOC maakt deelnemen wel mogelijk Het IOC heeft wel een speciale regeling in het leven geroepen. Sporters van de voormalige Nederlandse Antillen kunnen aan London 2012 deelnemen als onafhankelijke sporter en onder Olympische vlag. De sporters worden daarin ondersteund door een administratieve entiteit die is opgericht door het NAOC. Het NAOC staat onder supervisie van het IOC, die ook financiële en technische ondersteuning biedt. De sporters kunnen ook kiezen voor de ploegen van Nederland of Aruba. Kiezen voor Nederlandse of Neutrale vlag? Wie in Londen onder Olympische vlag aan de Spelen wil meedoen, kan tot die tijd niet starten bij internationale kampioenschappen van de wereldatletiekbond IAAF, zoals het komende WK in Zuid-Korea. Daarvoor moeten ze worden uitgezonden door een land. In dit geval kan dat alleen door Nederland. Een switch naar neutraliteit in ‘Londen’ met daarna de keuzemogelijkheid voor Aruba, wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Atleten hebben geen dus geen keus en worden gedwongen te kiezen voor Nederland. Voor de sporters is dit geen probleem omdat zij aan hun eigen ambities denken. Een deel van de inwoners van de voormalige Antillen vindt het schandalig dat sporters moeten kiezen. Na de Zomerspelen moeten sporters uit Curaçao en Sint Maarten op Olympisch niveau voor Nederland of Aruba kiezen. Deelnemende atleten voor Nederland Churandy Martina, atletiek. 100 meter en 200 meter sprint en de 4x 100 meter estafette Brian Mariano, atletiek, 4x100 meter estafette Jean-Julien Rojer, tennis, dubbelspel samen met Robin Haase Deelnemende atleten onder de olympische vlag Philipine van Aanholt, zeilen Reginald de Windt, judoka Lee-Marvin Bonevacia, atletiek, 400 meter sprint  
Door redactie op woensdag 11 juli 2012
Om criminaliteit en schooluitval onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren terug te dringen, kent de Nederlandse overheid een specifiek doelgroepenbeleid. Gemeenten krijgen geld van de overheid om deze problemen aan te pakken. Eind 2012 stopt deze financiering. De specifieke aanpak voor Antilliaanse en Marokkaans jongeren gaat op in de generieke aanpak. Minister Donner stelt in zijn integratienota van juni 2011dat beleid moet werken voor alle groepen in de samenleving. ‘Waar dat niet het geval is, wordt bijgestuurd op het algemene beleid en wordt niet langer gegrepen naar specifieke instrumenten’, zegt hij vervolgens. Dus specifiek beleid gericht op de emancipatie van allochtonen is er niet meer, en allochtonen worden niet meer genoemd als aparte doelgroep. Bestaande specifieke maatregelen gericht op de aanpak van problemen die in sommige groepen versterkt voordoen, worden de komende periode ingebed in regulier beleid. In het verlengde daarvan worden de subsidies voor de integratie van specifieke groepen beëindigd. Gemeenten hadden al geen specifiek beleidOok gemeenten stapten al eerder af van het specifieke ‘doelgroepenbeleid’. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor in haar integratievisie 2007 - 2017 het volgende argument gegeven: ’De gemeente is er namelijk voor iedereen, individuen en groepen, ongeacht verschillen in achtergronden, positie, eigenschappen, behoeften en wensen. Het gaat daarbij niet alleen om nationaliteit en afkomst, maar bijvoorbeeld ook om sociale en economische situatie, fysieke gesteldheid, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie, politieke en maatschappelijke opvattingen’ Gemeenten benaderen allochtonen dus niet meer apart. Een algemene benadering volstaat. De specifieke problemen blijven wel een punt van zorg. AntillengemeentenSinds 2003 komen burgemeesters en wethouders van de 22 Nederlandse gemeenten met een hoog percentage aan Antilliaanse immigranten (Antillengemeenten) bijeen om te praten over problemen van risicogroepen binnen deze bevolking. Onlangs was er een halfjaarlijks overleg in het gemeentehuis van Rotterdam. Er werd gesproken over de problematiek onder een bepaald deel van de Antilliaanse bevolkingsgroep zoals voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit. Gemeenten zetten hun samenwerking wel voortOndanks dat de financiering vanuit de Nederlandse overheid stopt, willen de 22 Antillengemeenten hun samenwerking graag voortzetten. Coördinator Marloes Nooijens: ‘Dit betekent niet dat wij geen aandacht meer zullen besteden aan de problematiek van sommige Antillianen en Marokkanen. Het huidige programma loopt af. Wij zetten onze kennis en ervaringen van deze bevolkingsgroepen wel in, en zorgen ervoor dat dit opgenomen wordt in het algemene beleid waarmee we risicogroepen van verschillende nationaliteiten kunnen helpen’. Gevolgen voor Antillianen en Arubanen in TilburgTilburg is ook één van de Antillengemeenten en telt 4.300 Antillianen en Arubanen. De gemeente Tilburg is al eerder afgestapt van een apart Antillianenbeleid voor risicojongeren en is overgegaan op een algemeen beleid.  Ook wil Tilburg de integratie bevorderen. Volgens de gemeente zorgt een aparte benadering juist dat mensen niet integreren. De subsidie voor zelforganisaties en projecten is op nul gezet. De eerste tekenen van het beleid zijn al zichtbaar. Succesvolle projecten de dupeHet succesvolle project Direkshon dreigt hierdoor de dupe te worden van dit beleid. Direkshon bood extra ondersteuning aan Antilliaanse en Arubaanse jongeren om hun leven weer in goede banen te leiden. De oudste zelfhulporganisatie in Nederland, Sirculo Antiyano Tilburg (SAT) moet veel moeite doen om weer subsidie te krijgen. Het vervullen van haar functie als ‘honk’ voor de Antillianen en Arubanen in Tilburg zal steeds moeilijker worden.
Door redactie op dinsdag 10 juli 2012
Onder grote belangstelling is zondagmiddag in Tilburg de zesde T-Parade van start gegaan. Zo'n vijftienhonderd deelnemers liepen en dansten mee in de tocht, verdeeld over 55 groepen. Langs de kant stonden duizenden toeschouwers. Braziliaanse percussiebands, brassbands, reuzen, Caribische groepen, Japanse deelnemers, Chinese kunstenaars, loopgroepen, dansgezelschappen en praalwagens trokken door de straten van Tilburg. Opvallend Het publiek zag veel nationaliteiten voorbij komen. De groepen waren verdeeld in hoofdstukken. Zo kon de toeschouwer beter genieten van het spektakel. Iedere nationaliteit bracht de eigen cultuur en creativiteit mee, in de vorm van dieren, piraten en bijen. Een ding hadden bijna alle groepen gemeen: ze werden begeleid door een percussieband. Braziliaanse percussie is niet meer weg te denken uit Tilburg. Antillianen en Arubanen in de parade Ook de Antillen en Aruba waren goed vertegenwoordigd in de optocht. Miss T-Parade Ryaléne Allie uit Curaçao had een prominente rol. Antillianen en Arubanen liepen mee met Save the Bees, Kappersientje & Sorpresa, Sexy salsa pirates en Kolorido di Tilburg. Winnaars Een deskundige jury koos in drie categorieën de volgende prijswinnaars. Praalwagens 1. Danza Danza samen met de Tunnelplekkers en de Blauwwituilen 2. Carnavalsvereniging Anoniem, samenwerking tussen CV Ulvenhout en de Stichting voor Chinese Cultuur en Kunst 3. Carnavalsvereniging de Stalplekkers & Sambaband Riel    Muziekgroepen 1. Losbandig 2. Kompaen & de Bocht & bandidos 3. Sambaband Batedeira Loopgroepen 1. Save the Bees 2. Theatercollectief St. Eelt 3. Stim & Friends
Door redactie op woensdag 4 juli 2012
Op 21 juli bestaat de Stichting Caribische Senioren Tilburg (SCST) vijf jaar. In 2007 is deze stichting opgericht om op te komen voor de belangen van Antilliaanse en Arubaanse senioren in Tilburg. Onder de bezielende leiding van Mariëta Emers organiseert de stichting veel activiteiten zodat de senioren elkaar kunnen ontmoeten. In Tilburg wonen ruim 4.300 Antillianen en Arubanen. Daarvan vallen 636 personen (15%) in de categorie 50plus, de doelgroep van de Stichting Caribische Senioren Tilburg. Ook onder Antillianen en Arubanen neemt de vergrijzing toe. Veel senioren melden regelmatig dat zij weinig de deur uitkomen. Vanwege hun beperkte financiële situatie kunnen ze niet veel doen. Daarnaast zijn ze vaak niet op de hoogte van alle sociale, financiële en gezondheidsvoorzieningen. Isolement en eenzaamheid doorbreken Vijf jaar geleden is de Stichting Caribische Senioren Tilburg opgericht om de belangen te behartigen van de Caribische senioren in Tilburg. De stichting wil het isolement en eenzaamheid binnen de doelgroep doorbreken. Dit doet ze door: het geven van informatie over voorzieningen die niet algemeen bekend zijn het geven van cursussen het begeleiden en het inzetbaar maken van senioren het organiseren van bijeenkomsten De stichting krijgt steeds meer landelijke bekendheid. Eén van de hoogtepunten was de uitzending van Man Bijt Hond op 10 januari van dit jaar. Lustrumactiviteiten Dit jaar heeft de stichting een heel mooi lustrumprogramma opgezet. Zij vieren het vijfjarig bestaan het hele jaar door met activiteiten zoals eens in de maand op vrijdag een gezellig samenkomen, culturele middagen en lezingen. Het Bestuur Mariëta Emers is al vanaf de oprichting van de stichting voorzitter. Samen met de twee andere bestuursleden Delilah Eugenio en Milouschka Lourens verzet ze veel werk.   Kijk voor meer informatie op www.scst2007.webs.com Volg de Stichting ook op Facebook.
Door redactie op woensdag 27 juni 2012
De gemeente Tilburg en de woningcorporaties vinden het belangrijk dat sociale huurwoningen worden toegewezen aan mensen voor wie ze bedoeld zijn. Daarom hebben ze de volgende afspraken gemaakt over de verhouding tussen huur en inkomen bij het toewijzen van woningen. Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen die moeite hebben om voor hun eigen huisvesting te zorgen. Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. Wat is voor u de minimale huurprijs? En wat de maximale? U ziet het hieronder.   Lage middeninkomens toch in aanmerking voor sociale huurwoning Lage middeninkomens (tussen € 34.085en € 38.000) konden per 7 mei 2012 reageren op een sociale huurwoning. Uit onderzoek bleek dat het voor deze groep bijzonder moeilijk is om passende woonruimte te vinden. Om hun situatie te verbeteren komen zij nu weer in aanmerking voor huurwoningen tussen de € 524 en € 664. De goedkopere huurwoningen blijven alleen toegankelijk voor de laagste inkomens. Bron: www.woninginzicht.nl