Door redactie op woensdag 26 september 2012
De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan de vele leuke, leerzame en gezonde activiteiten in de stad. Dus ook wie wat minder te besteden heeft. Daarom is er de “Meedoenregeling”: een cadeautje van 70 euro voor minima om leuke dingen te doen. De nieuwe regeling ging in op 1 september. De regeling is voor alle inwoners van de gemeente Tilburg die rond moeten komen van een minimum inkomen. Om in aanmerking te komen geldt naast het inkomen ook een grens voor het spaargeld dat iemand mag bezitten. Als iemand binnen de regeling valt, doen de partner en thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar ook mee. Ook werkenden komen in aanmerking De regeling geldt niet alleen voor mensen met een bijstands- of andere uitkering. Ook werkenden met een minimumloon onder de 110 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking. Ongeveer 600 Tilburgse huishoudens van Antilliaanse en Arubaanse afkomst komen in aanmerking voor deze regeling. Extra geld voor kinderen Een kind kan naast de 70 euro van de Meedoenregeling ook een extra vergoeding krijgen om te sporten of muziek-, dans- of toneelles te kunnen volgen. Voor sportactiviteiten bedraagt de totale vergoeding (inclusief de bijdrage van de Meedoenregeling) maximaal 250 euro en voor culturele activiteiten (dans, muziek, toneel) 350 euro. Je kunt de extra vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld. Aanvragen Inwoners met een bijstandsuitkering hebben in de eerste week van september een boekje met het aanbod toegestuurd. Andere geïnteresseerden kunnen het boekje aanvragen via www.tilburg.nl/meedoenregeling of via telefoonnummer 14 013. Voor meer informatie: www.tilburg.nl/meedoenregeling
Door redactie op woensdag 19 september 2012
Ondanks de aantoonbare positieve resultaten die het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” afgelopen jaren heeft behaald, houdt het eind 2012 op te bestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijk en de gemeente Tilburg geen geld meer beschikbaar stellen voor specifieke projecten voor Antillianen. BAAT en baat013.nl spraken onlangs met Rogier van Luxemburg, de jongerenopbouwwerker en drijvende kracht achter het geheel. Tijdens het gesprek kwamen onder andere het verloop van het project, de achterliggende problemen, de geboekte successen, de geleerde lessen en de vervolgstappen aan de orde. Vangnet voor Antilliaanse jongeren Rogier vertelt dat het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” in de huidige vorm in 2006 van start is gegaan en is ondergebracht bij de organisatie voor maatschappelijke diensten “De Twern”. Het project biedt professionele ondersteuning en begeleiding op maat aan en fungeert als een soort vangnet voor groepen Antilliaanse jongeren tussen 12 en 26 jaar die in zwakkere sociale omstandigheden verkeren. Hoofddoel van het project is om deze jongeren te stimuleren om mee te doen in de maatschappij. Om dat doel te bereiken richt het project zich vooral op zinvolle vrijetijdsbesteding, opleiding en/of werk. Aansluiten bij de leefwereld Jongerenopbouwwerker Rogier zoekt de jongeren actief op, of jongeren komen naar een centrum. Hij weet de Antilliaanse jongeren te bereiken door aan te sluiten bij hun leefwereld en een goede werk- en vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Hij heeft vanuit zijn deskundigheid en visie inzicht in hun vragen en de problemen en zoekt samen met hen naar mogelijke oplossingen. Wat zijn de problemen? - De betreffende jongeren vallen in een moeilijke leeftijdscategorie, namelijk van 18 tot en met 26 jaar. - Onder de nieuwkomers zijn veel Antilliaanse jongeren die totaal onvoorbereid en zonder van te voren opvang te regelen in het vliegtuig zijn gestapt en op de bonnefooi naar Nederland zijn gekomen. - In Nederland aangekomen hebben ze geen vaste verblijfplaats. - Het gaat vaak om zeer laagopgeleide jongeren die de Nederlandse taal slecht beheersen met alle negatieve gevolgen van dien. - In de meeste gevallen hebben ze geen werk en geen inkomen, maar wel schuld(en). - Ze hebben aanpassingsproblemen en ook moeite met de relatief complexe Nederlandse samenleving. - Een realistisch zelfbeeld ontbreekt vaak bij deze groep jongeren. Kortom, alles wijst erop dat deze jongeren specifieke problemen hebben die om een specifieke aanpak vragen. Helaas wordt daar nu van afgestapt. Dat kan leiden tot nieuwe problemen. Begrip en aandacht voor de problematiek De inzet van een jongerenopbouwwerker in het project “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” heeft geleid tot mooie resultaten voor de Antilliaanse jongeren. De kracht van het project is het grote netwerk dat in de loop van de jaren is opgebouwd. Daardoor konden jongeren naar instanties worden toegestuurd, en is er begrip en aandacht gecreëerd voor hun problematiek. Veel jongeren zijn ook werkelijk geholpen. Vertrouwen winnen Belangrijkste les is dat aandacht voor de Antilliaanse jeugd van groot belang is. Ten onrechte wordt de problematiek op het gebied van taalontwikkeling, opleiding/werk onderschat, vooral van de nieuw in Nederland gekomen jongeren. Voor inzet op deze doelgroep is een kennis van de cultuur en achtergrond essentieel. Op het moment dat hulp aan Antilliaanse jongeren wordt ingebed in het algemene jongerenwerk, is het belangrijk om de kennis en vaardigheden van de werkers up-to-date te houden. Ook het vrijmaken van tijd is essentieel om vertrouwen te winnen en successen te boeken. Het blijft werk op maat. Kennis verdwijnt Rogier vertelt dat de landing is ingezet. Het “Jongerenwerk op Antilliaanse Maat” zocht tot eind augustus Antilliaanse jongeren op, begeleidde ze en verwees ze door naar de voor hen juiste instellingen en locaties. De periode augustus tot en met december staat in het teken van de afronding, de afwikkeling van de lopende gevallen en de overdracht van de taken. Vanaf 1 januari 2013 maken de werkzaamheden en taken van dit project deel uit van de reguliere taken binnen het jongerenwerk R-Newt. Rogier vreest dat de nieuwe generieke aanpak de groep niet of heel moeilijk bereikt. De opgebouwde kennis en de vertrouwensrelatie met de groep verdwijnt als hier niets aan gedaan wordt. Zie voor meer achtergrond informatie: - http://baat013.nl/post/2012/07/11/Geen-aandacht-meer-voor-problemen-van-de-Antilliaanse-en-Arubaanse-gemeenschap.aspx - http://baat013.nl/page/over.aspx
Door redactie op dinsdag 11 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de Piratenpartij. De Piratenpartij: Informatiesamenleving telt Fundamenteel voor de Piratenpartij De Piratenpartij is een themapartij die zich sterk maakt voor belangen in de informatiesamenleving.  Hierbij zijn de volgende onderwerpen fundamenteel: burgerrechten, privacy in het bijzonder, en de hervorming van auteursrecht en octrooirecht. Wisdom of the crowd Voor standpunten en beslissingen die niet direct samen hangen met één van de kernpunten maakt de piratenpartij gebruik van LiquidFeedback. Niet leden kunnen het systeem bekijken en leden van de piratenpartij hebben de mogelijkheid om te stemmen. Uitleg over dit systeem kan op de volgende pagina gevonden worden. Campagneflyer Onderstaande cartoon wordt momenteel gebruikt als campagne flyer en omvat de belangrijkste standpunten van de Piratenpartij.   Voor meer informatie, kijk op: www.piratenpartij
Door carmon op dinsdag 11 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK). Democratisch Politiek Keerpunt (DPK): Nederland behouden Vrijheid Het DPK is een brede volkspartij die staat voor de belangen van de individuele burger, de ondernemer en een overheid van het juiste formaat. In onze samenleving telt iedereen mee, maar heeft iedereen ook verantwoordelijkheden. We moeten weer een moraal krijgen van hard werken, spaarzaamheid en nuchterheid, maar ook van mededogen en behulpzaamheid. Bovenal staat dat Nederland een aantal vrijheden kent waar nooit aan getoornd mag worden: zo kent Nederland de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en ten slotte de neutraliteit van de staat. Stroom immigranten Nederland is altijd een land geweest dat open stond voor de toestroom van immigranten met een andere culturele achtergrond. De laatste 30 jaar is een zeer groot aantal mensen van andere culturen Nederland binnengekomen. Hierdoor hebben veel mensen niet de tijd gekregen om goed met elkaar om te leren gaan en te integreren. Volgens het DPK moet er geen signaal van vrijblijvendheid worden afgegeven. Iedere inwoner van Nederland zou kansen moeten krijgen en pakken om de Nederlandse taal te spreken en mee te doen in samenleving. Het terugdringen van de stroom kansloze immigranten is nodig om ons land te behouden voor iedereen die op dit moment in Nederland woont en leeft. Voor meer informatie, kijk op: www.DPK.nl
Door redactie op zondag 9 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de Partij van de Arbeid (PvdA). PVDA: Een andere weg Thuis voelen in ons land Het is tijd om een andere weg in te slaan. Een weg van groei en optimisme. Dankzij de regering Rutte zijn veel groepen mensen in de samenleving aan de kant gezet. Verschillen tussen mensen zijn groter gemaakt. Het heeft ertoe geleid dat niet iedereen zich meer thuis voelt in ons land. De Partij van de Arbeid vindt dat dit moet worden teruggedraaid. Meer aandacht voor kinderen De PvdA vindt dat we veel meer aandacht moeten hebben voor mensen die, soms tijdelijk, minder goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Iedereen heeft evenveel recht op een goede toekomst. Het is onacceptabel dat er kinderen in Nederland zijn die opgroeien in armoede. Kinderen verdienen daarom extra aandacht, zodat zij de armoede kunnen ontgroeien. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Beter onderwijs en geld voor sport en cultuur, speciaal voor kinderen. Dan kunnen ook degenen die het even niet zo breed hebben naar de school van hun keuze, lid zijn van een sportvereniging, naar muziek- of dansles. Goed zorgen voor ouderen Voor onze ouderen moeten we goed zorgen. Zij moeten onbezorgd van hun oude dag kunnen genieten. Maar ouderen die een deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond, bijvoorbeeld omdat zij op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben soms een onvolledige AOW. Hun inkomen kan daardoor onder het bijstandsniveau terechtkomen. Voor veel ouderen een rampzalige maatregel dankzij Rutte. Wij willen dit terugdraaien. Niet alleen bezuinigingen Onze economie herstelt niet door alleen maar te bezuinigen. Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid en het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo scheppen we banen voor jong en voor oud en stomen we Nederland klaar voor de toekomst. Voor meer informatie, kijk op: www.pvda.nl
Door redactie op zondag 9 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van D66. D66: Vertrouwen en verantwoordelijkheid Vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid Naast Aruba, zijn ook Curaçao en Sint Maarten sinds 10-10-10 zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden hebben daardoor een grote eigen verantwoordelijkheid gekregen. D66 vertrouwt er op dat de eilanden deze verantwoordelijkheid aankunnen. Vertrouwen en samenwerken Het dominante, negatieve beeld over Aruba, Curaçao en Sint Maarten is volgens D66 niet terecht en verstoort de samenwerking binnen het Koninkrijk onnodig. Nederland moet niet paternalistisch op willen treden en de eilanden moeten ook niet verwachten dat Nederland voortdurend bijspringt. D66 wil naar een mentaliteit van vertrouwen en samenwerken. Daarom heeft D66 zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor een jaarlijks debat over de Staat van het Koninkrijk, waarbij vertegenwoordigers van de landen binnen het Koninkrijk met elkaar in debat gaan. Bijzondere verantwoordelijkheid Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn sinds 10-10-10 bijzondere gemeenten van Nederland. Nederland heeft daarom een bijzondere verantwoordelijkheid voor deze eilanden. Dat vereist een constructieve houding in Den Haag, met begrip voor het unieke karakter van de drie eilanden. D66 geeft prioriteit aan duurzame economische groei op de eilanden. Alleen dan kan structurele welvaart gerealiseerd worden. D66 wil korte lijnen met de eilanden, zodat knelpunten snel gesignaleerd en besproken kunnen worden. Voor meer informatie, kijk op: D66.nl/koninkrijk
Door redactie op zondag 9 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de ChristenUnie. ChristenUnie: Verandering Meer ruimte De ChristenUnie wil mensen ruimte geven om zelf beslissingen te nemen. Ruimte bieden voor verschillende overtuigingen, geloven, scholen, omroepen en zorginstellingen. Want ons leven gaat om meer dan geld en goed. Een betaalbaar huis is belangrijk, maar veiligheid niet minder. We willen niet alleen een baan, maar vooral waardering en ontplooiingsmogelijkheden. We willen een stevige aanpak van de economische crisis en de overheidsschuld, maar ook een duurzame samenleving, waarin zwakkeren beschermd worden. Verandering We willen geen regels en regeltjes, maar vrijheid om vanuit eigen verantwoordelijkheid eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin ook onze kinderen goede zorg en onderwijs kunnen ontvangen. Om dat te bereiken is een omslag nodig. Verandering. Anders blijven de schulden groeien en blijven we de aarde vervuilen. Dan wordt de zorg onbetaalbaar, blijft de woningmarkt muurvast zitten en wordt de Europese Unie een steen om onze nek. Die samenleving bouwen, dat doen we met elkaar. Want het algemeen belang is ons allemaal een zorg. Geen kille integratiebeleid De ChristenUnie heeft zich ook verzet tegen het kille integratiebeleid van dit kabinet. De VVD en het CDA hebben zich laten gijzelen door de PVV. Niet alleen stoorden wij ons aan de manier waarop er werd gesproken over de zogenaamde allochtonen ook werd de geldkraan dichtgedraaid voor organisaties die zich bijvoorbeeld specifiek bezig houden met Antilliaanse jongeren terwijl wel goede resultaten werden geboekt op het gebied van het terugdringen van schooluitval. Dat noemen wij nou een goed voorbeeld van struisvogelpolitiek. Visie op het Koninkrijk De ChristenUnie is ook een van de weinige partijen die een duidelijke visie heeft op het Koninkrijk. Het Koninkrijk is namelijk meer dan het Europees deel van Nederland. We doelen natuurlijk op de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba maar ook de autonome landen Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Als de andere partijen al aandacht hieraan besteden komen ze vaak niet verder dan het benoemen van corruptie en criminaliteit. De ChristenUnie wil investeren in een gelijkwaardig voorzieningsniveau zodat er daadwerkelijk gesproken kan worden over gelijke kansen voor iedereen. Voor meer informatie, kijk op: verkiezingen.christenunie.nl/verkiezingsprogramma
Door redactie op zaterdag 8 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). SGP: Werk Gezin en Samenleving Christelijk geloof is uniek Het programma van de SGP Daad bij het Woord zet in met de belijdenis dat het christelijk geloof uniek is. Een van de belangrijkste punten is de bescherming van het leven. De SGP legt zich er niet bij neer dat er in Nederland ieder jaar ruim 30.000 kinderen geaborteerd worden. De ‘Abortuswet’ moet worden afgeschaft. Huwelijk en gezin Dé pijlers van de samenleving zijn huwelijk en gezin. De SGP pleit daarom voor een gezins- en kindvriendelijk fiscaal stelsel. De miljarden voor kinderopvang gaan naar kinderbijslag en kindgebonden budget. Ook wil de SGP laagdrempelige ‘relatiehulp’. Band met Israël De SGP hecht sterk aan een speciale band met Israël, zeker nu de chaos in de regio toeneemt en de radicale islam steeds sterker wordt. Economische groei door minder staat en minder Europa De meeste aandacht wordt opgeëist door de financieel-economische vraagstukken. De SGP wil drie lijnen uitzetten: 1. Meer samenleving, minder staat: De SGP verwacht meer van (organisaties van) mensen die ieder in de eigen ‘kring’ hun zaakjes goed zelf kunnen behartigen dan van een overheid die zich overal bemoeit. 2. Meer groei, minder tekort: ‘Kunduz’ geeft een goede aanzet richting begrotingsevenwicht, maar werkt averechts bij de ‘forensenbelasting’. 3.  Meer Nederland, minder Europa: Met overtuiging stemde de SGP tegen invoering van de euro en de toetreding van landen die niet ‘rijp’ waren. Betrouwbare partij De SGP is een stabiele, betrouwbare partij. En dat hebben we in onrustige tijden juist nodig. Juist nú. Een stem om de SGP, daar krijgt u geen spijt van. Voor meer informatie, kijk op: www.SGP.nl
Door redactie op vrijdag 7 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA).  CDA: Werk Gezin en Samenleving Iedereen telt Het gaat het CDA om een samenleving waarin iedereen telt. Waarin iedereen meedoet , ongeacht hun afkomst. Jong en oud, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden,verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid. Respect voor elkaar Het CDA maakt zich sterk voor een samenleving van respect voor elkaar. Waarin mensen niet worden opgezet tegen elkaar, in groepen worden ingedeeld, maar waarin iedereen die in Nederland woont evenveel meetelt. En evenveel verantwoordelijkheid draagt voor die Nederlandse samenleving. Nadruk op werk, gezin en samenleving Het CDA doet dat met een programma dat is gericht op werk, gezin en samenleving. Werk is belangrijk voor mensen, het geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen en erbij horen. Het programma van het CDA levert 180.000 banen op. Van groot belang voor de Antilliaanse en Arubaanse jongeren! Voor wie echt niet kan werken, zijn we ruimhartig en sociaal. Voor wie niet wil zijn we streng. In een gezin voelen mensen zich thuis, omdat mensen er naar elkaar omkijken. Daarom vinden wij gezinnen – in welke samenstelling dan ook – belangrijk en willen wij er extra dingen voor doen. We willen dat ouders de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren met hun werk, maar ook dat gezinnen genoeg geld hebben om voor elkaar te zorgen. Daarom behouden wij de kinderbijslag en andere kindregelingen. En het CDA- program gaat zuinig om met overheidsgeld. Wat je niet hebt kun je ook niet uitgeven. Het CDA-programma bouwt het overheidstekort af. We willen onze kinderen niet met torenhoge schulden opzadelen. Voor meer informatie, kijk op:www.cda.nlwww.facebook.com/kiesCDA
Door redactie op donderdag 6 september 2012
Op 12 september zijn er Tweede Kamerverkiezingen. BAAT heeft aan de grootste politieke partijen de vraag gesteld waarom de Antilliaanse-Arubaanse  Nederlanders op hun zouden stemmen.  BAAT brengt géén stemadvies uit, maar wil dat mensen zelf op basis van de verkregen informatie een keuze kunnen maken die past bij hun overtuigingen en ambities. Voor meer hulp bij het maken van een keuze, kijk ook op: - stemwijzer.nl - kieswijzer2012.nl - kieskompas.nl Vandaag de reactie van Groen Links. GroenLinks: Nederlanderschap voor iedereen gelijk Geen tweederangs burgerschap GroenLinks vindt dat het Nederlanderschap iedereen gelijke rechten en plichten geeft. Of je nu in het Brabantse of Curaçaose Willemstad bent geboren, het Nederlanderschap is voor iedereen gelijk. Toch is dat voor veel politieke partijen niet vanzelfsprekend. Sterker nog: er zijn partijen die zo snel mogelijk van de Antillen afwillen en willen verhinderen dat Antilliaanse Nederlanders vrij kunnen reizen in hun eigen Koninkrijk der Nederlanden. GroenLinks zal een dergelijk tweederangsburgerschap onder geen enkele voorwaarde accepteren. Koninkrijk ondeelbaar Voor GroenLinks is het Koninkrijk één en ondeelbaar, mits de bevolking daar vrij in kan kiezen. In de afgelopen jaren zijn de staatkundige verhoudingen aanzienlijk gewijzigd. Met instemming van de lokale bevolking zijn de BES-eilanden nauwer met Nederland verbonden en zijn Sint Maarten en Curaçao afzonderlijke Landen geworden. Uiteindelijk gaat het erom dat de bevolking, waar dan ook in het Koninkrijk, de voordelen van de staatkundige verhouding merkt. Dat zonder aanziens des persoons een bestaansminimum geboden wordt, dat tweederangsburgerschap actief bestreden wordt.  Geen discriminatie op de arbeidsmarkt De overheid moet daarom discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden, het opleidingsniveau van jongeren stimuleren, gerichte maatregelen nemen om kansenachterstanden weg te nemen. Hier en op de Antilliaanse eilanden. Uiteindelijk wil GroenLinks voor Antilliaans-Nederlandse burgers waar dan ook precies hetzelfde als voor Nederlandse burgers. Voor meer informatie, kijk op:2012.groenlinks.nl