Door redactie op dinsdag 1 januari 2013
Namens de webmaster, het bestuur en de redactie van BAAT wensen wij iedereen een fijn uiteinde en een gezond en voorspoeding 2013. Wij voorzien een fantastisch jaar, al was het maar omdat 013 in het jaar zit.
Door redactie op vrijdag 21 december 2012
In Tilburg zijn 2.082 Antilliaanse en Arubaanse huishoudens, waarvan 608 minimahuishoudens. Zo’n 30 procent van de Antilliaanse en Arubaanse huishoudens bevindt zich dusrond of onder het sociale minimum. De gemeente Tilburg wil de armoede in Tilburg terugdringen. Bij voorkeur samen met de Tilburgers. Daarom vraagt de gemeente alle Tilburgers om mee te denken. Ook BAAT denkt graag mee, en organiseerde een bijeenkomst met een groep Antillianen en Arubanen in Tilburg. Waarom Antillianen en Arubanen geen hulp vragen Doel van de bijeenkomst was om een beter inzicht te krijgen waarom Antillianen en Arubanen rond of onder het sociale minimum onvoldoende beroep doen op de minima-regelingen. Ook wilden we weten wat we kunnen doen om de doelgroep beter te bereiken met informatie over de verschillende voorzieningen. Schaamte om je aan te melden Tijdens de avond kwamen drie inzichten naar voren. Schaamte, trots en onbegrip; sommige Antillianen en Arubanen schamen zich om zich publiekelijk aan te melden voor gemeentelijke voorzieningen. Complexiteit van de informatie en het te volgen traject; mensen vinden het moeilijk om informatie te vinden, en ze begrijpen de ambtelijke taal niet waarin die informatie is geschreven. Onbekendheid met de juiste voorwaarden en kanalen; mensen zijn niet (op tijd) op de hoogte van de voorzieningen. Vertrouwd en veilig klimaat Na discussie kwamen drie oplossingen naar voren. Vertrouwen en Veiligheid; de gemeente moet een vertrouwd en veilig klimaat creëren voor de doelgroep, zodat ze zich makkelijker aanmelden. Marketing en Communicatie; de gemeente moet een beter marketing- en communicatieplan maken om de doelgroep te bereiken; ’Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’; het te volgen traject en het taalgebruik moeten simpeler. Denk ook mee We hebben een verslag gemaakt met onze bevindingen en suggesties en dat overhandigd aan de wethouder die is belast met armoede. De deelnemers aan het gesprek waren positief over het feit dat de gemeente Tilburg naar hun mening vroeg. Ze willen graag betrokken blijven en waar nodig hun bijdrage (blijven) leveren. Ook meedenken? Doe dat via deze site of via de Facebookpagina van BAAT.
Door redactie op woensdag 12 december 2012
Afgelopen weken was er in de landelijke politiek veel commotie over de plannen in het nieuwe regeerakkoord om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Gelukkig was er beter nieuws voor de Tilburgers met een sociaal minimum inkomen. Zij kunnen ook in 2013 gebruik maken van een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM), die de gemeente Tilburg samen met de zorgverzekeraars VGZ en CZ aanbiedt. Betere dekking voor minder geld De collectieve zorgverzekering die de gemeente Tilburg aanbiedt, bestaat uit een basisverzekering en een extra uitgebreide aanvullende verzekering. De dekking is uitgebreid met extra (gedeeltelijke) vergoedingen voor kosten zoals bril, fysiotherapie, tandarts, een gehoorapparaat, diverse therapieën en de eigen bijdrage voor WMO en AWBZ. De premie voor deze zorgverzekering is voordelig omdat de verzekeraar korting geeft. Ook betaalt de gemeente een deel van de premie aan de zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Wilt u meedoen? Als u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering, moet u dat zelf aanvragen. Neem contact op met de gemeente en vraag naar de voorwaarden en de aanmeldformulieren. Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de verzekering aanvragen of overstappen naar de CZM. Bent u nu al verzekerd via de collectieve verzekering van de gemeente en wilt u verzekerd blijven? Dan hoeft u niets te doen. Bent u nu verzekerd bij CZ of VGZ? Dan is overstappen naar de collectieve verzekering waarschijnlijk goedkoper. Dan kan via www.gezondverzekerd.nl. Bent u verzekerd via een andere verzekeraar, maar wilt u overstappen naar de collectieve verzekering minima van CZ of VGZ? Dan kan vóór 1 januari 2013 via www.gezondverzekerd.nl. Eerst meer weten? Telefoon Bezoekadres Loket Z 14013 Gemeente Tilburg Sociale Zaken Koningsplein 8 5038 WG Tilburg Loket Z Stadswinkel Noord Brucknerlaan 20a 5011 DN Tilburg Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor deze regeling? Kijk dan op Bereken Uw Recht  waar u recht op heeft.
Door redactie op woensdag 5 december 2012
In de afgelopen tijd zijn veel Antillianen en Arubanen in Tilburg komen wonen. Om verschillende redenen zoals studie, baan of familie. Het is het een spannende tijd want je gaat een nieuw leven beginnen in een ver land. Met de meesten gaat goed. Mensen vinden hun weg in Tilburg en bouwen hier een leven op. Sommigen hebben moeite om hun draai te vinden. Jongeren die achter raken met hun studie en volwassenen die moeite hebben om een geschikte baan te vinden. Ook heimwee speelt een rol en sommige Antillianen en Arubanen blijven hangen in de oude gewoonten van de eilanden. Het gevolg is dat men dan in persoonlijke problemen komt. Sinds kort is er i-psy die zorg biedt voor lichte psychische klachten aan Antilliaanse en Arubaanse cliënten in Tilburg. Multiculturele organisatie I-psy is een organisatie die gespecialiseerd is in de behandeling van psychische problemen voor volwassenen en kinderen, waarbij de klachten samenhangen of voor komen uit migratie. Bij i-psy werken hulpverleners met verschillende multiculturele achtergronden. De vestiging in Tilburg heeft een Antilliaanse in dienst. I-psy probeert de juiste combinatie tussen cliënt en hulpverlener te vinden, zodat taal- en cultuurverschillen geen rol spelen. Hierdoor is de behandeling effectiever en zijn de behandelresultaten beter. Voor meer informatie: www.i-psy.nl
Door redactie op woensdag 21 november 2012
De Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt ervoor dat ouderen in Nederland een basisinkomen krijgen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op een AOW-pensioen. Tot en met dit jaar krijgt iedere Nederlander AOW vanaf het moment dat hij of zij 65 wordt. Dat verandert volgend jaar. Om de AOW ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar te houden, gaat de AOW-leeftijd van 65 jaar vanaf 2013 in stappen omhoog naar 67 jaar. Voor wie dit jaar 65 wordt, of al ouder is, verandert er niets. In 2012 gaat de AOW-uitkering in op 65 jaar. Voor iedereen die jonger is dan 65, gaat de AOW-leeftijd vanaf 2013 geleidelijk omhoog. Jaar Leeftijd 2013 65 jaar + 1 maand 2015 65 jaar + 2 maanden 2016 65 jaar + 3 maanden 2017 65 jaar + 6 maanden 2018 65 jaar + 9 maanden 2019 66 jaar + 4 maanden 2020 66 jaar + 8 maanden 2021 67 jaar Voorbereiden op de veranderende AOW De geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd heeft tot gevolg dat vooral Nederlanders tussen 60 en 65 jaar, en die vooral afhankelijk zijn van de AOW-uitkering, zich moeten voorbereiden op deze veranderingen. Wat zijn de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor hun uitkering en loopt hun prepensioen of VUT door tot aan de hogere AOW-leeftijd zijn twee belangrijke zaken die ze moeten uitzoeken. Wilfrido is op dit moment 66 jaar Wilfrido is vóór 1 januari 2013 ouder 65 jaar. Voor hem verandert er niets. Bencho wordt op 26 maart 2013 65 jaar. Bencho krijgt dus op 26 april 2013 een AOW-uitkering. Immers in 2013 gaat de AOW met 1 maand omhoog. Nilda wordt op 19 juni 2015 65 jaar. Haar AOW–uitkering gaat in op 1 september 2015. Nilda moet in de nieuwe situatie drie maanden wachten op haar uitkering. Zij moet nu nadenken hoe zij die periode gaat overbruggen. Nilda heeft de volgende keuzes: langer werken, spaargeld inzetten, bijstandsuitkering van de gemeente, voorschot op AOW in de vorm van een renteloze lening bij de SVB. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/aow
Door redactie op zondag 18 november 2012
De Antilliaanse en Arubaanse bevolking vergrijst in Nederland. Er komen steeds meer ouderen naar Nederland, die gemiddeld ook steeds langer leven. En de ouderen die destijds naar Nederland kwamen gaan niet meer terug. Doordat de vergrijzing in Nederland grote gevolgen heeft voor onder andere wonen, werken, zorg en sociale zekerheid wordt er veel aandacht besteed aan de ouderen in Nederland. Er is veel informatie voor senioren en ook wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de maatschappelijke positie en participatie van ouderen. Niet genoeg voor Antillianen en Arubanen Oudere Antillianen en Arubanen hebben vaak andere problemen dan de Nederlandse ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een onvolledige AOW, specifieke gezondheids- en welzijnsproblemen en een laag opleidingsniveau. Antilliaanse ouderen willen graag op termijn terugkeren naar de Antillen. Maar in de praktijk gebeurt dit niet en blijven de ouderen in Nederland. Deze situatie vraagt daarom om andere initiatieven. Seniorencongres “Ouder worden ver van ons eiland” Op zaterdag 24 november organiseert de seniorencommissie van de Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) een seniorencongres met als titel: “Ouder worden ver van ons eiland”. Door middel van interactieve communicatie wil men onder andere de participatie bevorderen van de Caribisch-Nederlandse ouderen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan hun kwaliteit van leven. Voor meer informatie: http://www.ocan.nl/Table/Seniorencongres/
Door redactie op woensdag 7 november 2012
De gemeente Tilburg heeft verschillende regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Maar waar kom je écht voor in aanmerking? Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten of ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Ook onder de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers blijkt dat de specifieke regelingen vaak per toeval en via mond-tot-mondreclame bekend worden. Daardoor blijven veel financiële mogelijkheden onbenut voor hen die het juist hard nodig hebben. Zoals voor mensen met een uitkering of laag inkomen, alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen, ouderen met een klein pensioentje of alleen AOW. Gebruikersvriendelijke website Sinds kort heeft de gemeente Tilburg de gebruikersvriendelijke website ‘berekenuwrecht.nl’ waarop Tilburgers kunnen kijken of ze in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding. Op de site kan iedereen anoniem een aantal vragen invullen over zijn inkomen, vermogen en gezinssituatie. Aan de hand van de antwoorden wordt duidelijk of iemand recht heeft op een vergoeding. Het kost hooguit tien minuten om de complete vragenlijst in te vullen. Het eindresultaat is een helder overzicht van alle mogelijke vergoedingen. Voor alle Tilburgers met een laag inkomen De website is vooral bedoeld voor Tilburgers die op basis van hun laag inkomen en vermogen aanspraak denken te kunnen maken op een financiële vergoeding van de gemeente. Uiteraard kunnen ook familieleden, kennissen en medewerkers van hulpverleningsorganisaties testen of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Vervolgstappen U kunt de berekening van het programma uitprinten en meesturen met een aanvraagformulier, of meenemen naar een afspraak met een gemeentemedewerker. Let op: het programma heeft niet altijd gelijk! In uw situatie kan het soms net iets anders liggen. Zie de uitkomst dus als een eerste stap om te kijken wat mogelijk is en actie te ondernemen. Website onder de aandacht brengen BAAT, die sinds kort deel uitmaakt van het Platform Sociale Zekerheid Tilburg, steunt dit initiatief van harte en vraagt ook aan de verschillende Antilliaanse- en Arubaanse organisaties om deze site onder aandacht te brengen van hun achterban.
Door redactie op vrijdag 2 november 2012
Joseph (Jopi) Hart geeft deze keer zijn visie en onderbouwing van de politieke situatie op Curaçao op baat013.nl. De heer Hart is geen onbekende op Curaçao. Regelmatig grijpt hij naar de pen om zijn mening te laten horen in de diverse kranten. Over diverse onderwerpen zoals onderwijs en de geschiedenis van Curaçao. Baat013.nl is heel blij met dit stuk en wil iedereen ook uitnodigen om via baat013.nl hun mening, visie of verhaal te laten horen. In zijn ingezonden stuk spreekt de heer Hart zich uit over de recente verkiezingsuitslag, zijn zorgen over het eventueel voortzetten van het rampzalig beleid van Schotte. Tevens houdt hij zijn hart vast over onafhankelijkheidsplannen van PS/ Helmin Wiels. Dit alles plaats hij in een historisch perspectief om de oorzaak van de huidige situatie te verklaren. Joseph (Jopi) Hart heeft van 1962 tot 1972 in Tilburg gewoond en gestudeerd. Hij heeft er eerst Engels MO-A en daarna MO-B gestudeerd en was tijdens zijn verblijf en studie in Tilburg zeer actief in de Antilliaanse gemeenschap. Na zijn studie keerde hij terug naar Curaçao en is nu een gepensioneerd docent en schoolbestuurder. Momenteel is hij actief als schrijver/dichter en vooral de laatste jaren maatschappelijk zeer geëngageerd. Bekende werken van hem zijn ‘ Election Dance’ (2006) en ‘The Yard’ (2010). Download hier de gehele nabeschouwing van Joseph (Jopi) Hart.
Door redactie op zondag 21 oktober 2012
Pueblo Soberano heeft de parlementsverkiezingen van 19 oktober op Curaçao gewonnen. De onafhankelijke partij van Helmin Wiels heeft ruim 22,6 procent van de stemmen gekregen. MFK van oud-premier Gerrit Schotte heeft opnieuw veel steun gekregen en volgt met iets meer dan 21 procent van de stemmen als tweede partij. Daarmee heeft de bevolking van Curaçao de coalitie MFK/PS/MAN die onder leiding van Gerrit Schotte twee jaar het land heeft geregeerd weer een meerderheid gegeven. Alleen mag Pueblo Soberano de premier leveren. Of Wiels zelf die positie inneemt of iemand anders van zijn partij naar voren schuift is nog onduidelijk. Van de in totaal 116.852 opgeroepen stemmers zijn er 87.058 opgekomen. Dat komt neer op een opmerkelijk hoog opkomstpercentage van 74,5%. Voorlopige verdeling De voorlopige verdeling van de 21 zetels is als volgt: Op woensdag 24 oktober maakt het Hoofdstembureau de definitieve uitslag bekend.. Samen verder Met deze verkiezingsuitslag is het waarschijnlijk dat MFK, MAN en PS blijven regeren. Zij hebben samen 54 procent van de stemmen behaald en dat is goed voor 12 van de 21 zetels. Alleen zal Pueblo Soberano de toon gaan zetten in deze nieuwe coalitie. Of Helmin Wiels het premierschap of zich neemt of iemand anders uit of namens zijn partij naar voren schuift is op dit moment niet duidelijk
Door redactie op zondag 14 oktober 2012
Op vrijdag 19 oktober gaat de bevolking van Curaçao naar de stembus. De verkiezingen worden gehouden omdat kabinet Schotte geen meerderheid meer had in de Staten. Voor premier Gerrit Schotte was dat reden om op 2 augustus het ontslag van zijn kabinet bestaande uit MFK, PS en MAN, in te dienen bij de gouverneur en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Een interim-regering, onder leiding van interim-premier Stanley Betrian, moet het land tot aan de verkiezingen besturen. Met de komst van het interim-kabinet Betrian is de relatieve rust op Curaçao teruggekeerd. Vijf belangrijke taken Tot de belangrijkste taken van de interim-regering behoren: - Een wet creëren voor een screeningsprocedure; - Gouvernementele rust terugbrengen op Curaçao en in de relatie van Curaçao met andere landen binnen het Koninkrijk; - Voorbereiden van de verkiezingen van 19 oktober; - Maatregelen initiëren die leiden tot verbetering van het democratische systeem op Curaçao; - Maatregelen initiëren die leiden tot verbetering van het vertrouwen in de financiën en economie, zowel op Curaçao als in het Koninkrijk en het buitenland. Aantal kiezers neemt toe Voor de komende verkiezingen zijn er 116.857 stemgerechtigden. In 2010 waren dat er 114.828. Hiervan zullen 4.622 kiezers voor de eerste keer mogen stemmen, namelijk 2273 18 jarigen , 2029 19 jarigen en 320 20 jarigen. Welke partijen doen mee? De deelnemende partijen zijn: 1. Movementu Futuro Korsow (MFK) 2. Frente Obrero (FOL) 3. Pueblo Soberano (PS) 4. MAN 5. Partido Alternativa Real (PAR) 6. Democraat / Laboral 7. Partido pa Adelanto I Inovashon Sosial (PAIS) 8. Partido Nacional di Pueblo (PNP) De partijen Democraat/Laboral en PAIS hadden nog geen zitting in het Parlement. Uit deze partijen worden 21 leden voor de Staten van Curaçao gekozen. Geruchten over Gerrit Schotte Op weg naar de verkiezingen gonst het van geruchten rondom ex-premier Gerrit Schotte (MFK). Hij zou volgens het Antilliaans Dagblad en De Telegraaf vooral jongere stemmers omkopen en banden onderhouden met de Siciliaanse maffia. Op een terras op het Brionplein legt een man van een jaar of veertig luidkeels uit dat hij ontevreden is over de verrichtingen van de regering Schotte in de afgelopen twee jaren. Maar hij zegt er tegelijk bij dat hij never nooit op de oppositie van PAR en PNP zal stemmen. Waarom niet? “Omdat ze niets doen voor de gewone mensen en verder te veel naar de pijpen van Nederland dansen!” Verdeeldheid De MFK van Schotte won in 2010 vanuit het niets vijf van de 21 zetels in de Staten van Curaçao. Die vijf zetels waren voldoende om een pact te sluiten met de sociaaldemocraten van MAN, en onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano. Het belangrijkste wat de drie partijen bond, was de gezamenlijke afkeer van de zittende macht op het eiland, gepersonifieerd in de partij PAR. Die staat te boek als de partij van het 'oude geld': de bankiers, de Nederlandse horecaondernemers en de managers van de grote overheidsbedrijven. Oudere kiezers snakken naar rust Kiezers van zestig jaar of ouder willen over het algemeen wel terug naar een regering van PAR en PNP. Ze snakken naar bestuurlijke rust op het eiland met inachtneming van daarbij passende normen, waarden en respect voor elkaars mening en gezonde verhoudingen binnen het koninkrijk. De verwachting is dat middel- en hooggeschoolde kiezers hun politieke heil meer bij PAR en de nieuwe partij PAIS zullen zoeken. Paradijs of piratenrots ? Dagblad De Telegraaf analyseert dat het bij deze verkiezingen niet alleen gaat om het premierschap van Curaçao, maar om een fundamentelere vraag: welke kant gaat het eiland op. Richting welvarend paradijs of toch een piratenrots. De keuze tussen Hollanderhaat van Pueblo Soberano, maffiavriend Gerrit Schotte of het frisse geluid van PAIS of de oude PAR. Een ding is zeker: het worden spannende verkiezingen en men verwacht een hoge opkomst.