Door redactie op woensdag 4 juli 2012
Op 21 juli bestaat de Stichting Caribische Senioren Tilburg (SCST) vijf jaar. In 2007 is deze stichting opgericht om op te komen voor de belangen van Antilliaanse en Arubaanse senioren in Tilburg. Onder de bezielende leiding van Mariëta Emers organiseert de stichting veel activiteiten zodat de senioren elkaar kunnen ontmoeten. In Tilburg wonen ruim 4.300 Antillianen en Arubanen. Daarvan vallen 636 personen (15%) in de categorie 50plus, de doelgroep van de Stichting Caribische Senioren Tilburg. Ook onder Antillianen en Arubanen neemt de vergrijzing toe. Veel senioren melden regelmatig dat zij weinig de deur uitkomen. Vanwege hun beperkte financiële situatie kunnen ze niet veel doen. Daarnaast zijn ze vaak niet op de hoogte van alle sociale, financiële en gezondheidsvoorzieningen. Isolement en eenzaamheid doorbreken Vijf jaar geleden is de Stichting Caribische Senioren Tilburg opgericht om de belangen te behartigen van de Caribische senioren in Tilburg. De stichting wil het isolement en eenzaamheid binnen de doelgroep doorbreken. Dit doet ze door: het geven van informatie over voorzieningen die niet algemeen bekend zijn het geven van cursussen het begeleiden en het inzetbaar maken van senioren het organiseren van bijeenkomsten De stichting krijgt steeds meer landelijke bekendheid. Eén van de hoogtepunten was de uitzending van Man Bijt Hond op 10 januari van dit jaar. Lustrumactiviteiten Dit jaar heeft de stichting een heel mooi lustrumprogramma opgezet. Zij vieren het vijfjarig bestaan het hele jaar door met activiteiten zoals eens in de maand op vrijdag een gezellig samenkomen, culturele middagen en lezingen. Het Bestuur Mariëta Emers is al vanaf de oprichting van de stichting voorzitter. Samen met de twee andere bestuursleden Delilah Eugenio en Milouschka Lourens verzet ze veel werk.   Kijk voor meer informatie op www.scst2007.webs.com Volg de Stichting ook op Facebook.
Door redactie op woensdag 27 juni 2012
De gemeente Tilburg en de woningcorporaties vinden het belangrijk dat sociale huurwoningen worden toegewezen aan mensen voor wie ze bedoeld zijn. Daarom hebben ze de volgende afspraken gemaakt over de verhouding tussen huur en inkomen bij het toewijzen van woningen. Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen die moeite hebben om voor hun eigen huisvesting te zorgen. Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. Wat is voor u de minimale huurprijs? En wat de maximale? U ziet het hieronder.   Lage middeninkomens toch in aanmerking voor sociale huurwoning Lage middeninkomens (tussen € 34.085en € 38.000) konden per 7 mei 2012 reageren op een sociale huurwoning. Uit onderzoek bleek dat het voor deze groep bijzonder moeilijk is om passende woonruimte te vinden. Om hun situatie te verbeteren komen zij nu weer in aanmerking voor huurwoningen tussen de € 524 en € 664. De goedkopere huurwoningen blijven alleen toegankelijk voor de laagste inkomens. Bron: www.woninginzicht.nl    
Door redactie op woensdag 20 juni 2012
In Tilburg wonen ruim 4.300 Antillianen en Arubanen. Met het merendeel gaat het goed. Zij vinden hun weg in Tilburg, hebben het prima naar hun zin in en weten zich zelfstandig te redden. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Armoede is een groeiend probleem onder alle bevolkingsgroepen. Ook onder Antillianen en Arubanen. Veel Antilliaanse en Arubaanse huishoudens in Tilburg leven onder de armoedegrens In Tilburg zijn op 1 januari 2011 2.082 huishoudens van Antilliaanse en Arubaanse herkomst. Uit de Integratiemonitor 2011 van de Gemeente Tilburg blijkt dat bijna 30% van deze huishoudens met een laag inkomen (wettelijk sociaal minimumniveau) moet rondkomen en dus in armoede leeft. Vooral eenoudergezinnen worden getroffen door de armoede, maar ook de alleenstaanden. Bijna 10% van alle huishoudens in Tilburg is een minimahuishouden. Huishoudens van Antilliaanse en Arubaanse herkomst met hun gemiddelde van 30% zijn oververtegenwoordigd op het terrein van de armoede. De gevolgen van armoedeArmoede is niet alleen financiële armoede maar gaat veel dieper. Gezondheid, sociale contacten, de opvoeding en ontwikkeling van kinderen worden er ook door beïnvloed. Bovendien kunnen deze huishoudens als gevolg van de armoede vaak niet of nauwelijks deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Ze lopen daarom het risico sociaal uitgesloten te worden met alle gevolgen van dien. In eigen kring wordt er niet over gesproken. De mensen om wie het gaat, praten niet graag over hun problemen omdat zij zich vaak over hun situatie schamen. En bij Antillianen en Arubanen hangt (nog) een taboesfeer rond het onderwerp armoede. Feiten over de armoede bij Antillianen en Arubanen in Tilburg op een rij: Per 1 januari 2011 heeft Tilburg in totaal 99.760 huishoudens. Van deze huishoudens zijn er 2.082 huishoudens (2,1%)  van Antilliaanse/Arubaanse herkomst. Volgens de Integratiemonitor 2011 behoren  608  (29,2%) van deze 2.082 Antilliaanse/Arubaanse huishoudens tot zogenaamde ‘minima-huishoudens’. Dus circa drie van de tien Antilliaanse/Arubaanse huishoudens in Tilburg  (30%) zijn ‘minima-huishoudens’. 608 minima-huishoudens van Antilliaanse/Arubaanse herkomst hebben iedere maand weinig te besteden en veel te betalen en moeten rondkomen met een minimaal inkomen. Van die 608 ‘minima-huishoudens’ vallen  320 huishoudens onder de categorie ‘langdurige minima’.  Deze hebben tenminste 3 jaar een inkomen op het wettelijk sociaal minimum niveau en hebben vaak geen uitzicht op betere tijden. Bron: De Tilburgse Integratiemonitor 2011
Door redactie op woensdag 13 juni 2012
Het Beraad voor Antillianen en Arubanen Tilburg zet zich in voor de bevordering maatschappelijke participatie van Antillianen en Arubanen in Tilburg. Je kunt tegenwoordig geen krant openslaan, politieke discussie volgen op TV, de Tweede Kamer of in gemeenteraden, of je hoort mensen praten over maatschappelijke participatie. Ook bij BAAT hebben we het erover. Is dit weer een loze kreet of is het toch iets concreets? Kortom; Hype of Helder? Ons antwoord is: Helder! Wij wonen, werken en leven met ruim 4300 Antillianen en Arubanen in Tilburg. Sommige voor een tijdje, andere voor hun hele leven. Tilburg is de stad waarin we een veilig, gezond, gelukkig en waardevol leven willen leiden. Hier voeden we onze kinderen op. Hier leven we met onze buren in harmonie. Hier werken we graag samen met onze collega’s. Hier willen we ons samen met alle Tilburgers veilig en gewaardeerd voelen. Actieve bijdrage aan een waardevol leven Dit gebeurt uiteraard niet zomaar. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politiek, ambtenaren, leraren, werkgevers, etc. Het is ook de verantwoordelijkheid van alle Tilburgers. En dus ook van de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers. Net zoals wij onze rechten hebben, hebben wij ook onze plichten. Niet voor anderen, maar voor onszelf om een actieve bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde, gelukkige en waardevol leven in Tilburg. Een geweldig Tilburg Iedereen heeft evenveel rechten en verantwoordelijkheden in Tilburg. Dus ook de Antilliaanse en Arubaanse Tilburgers. Zij hebben de plicht naar hunzelf en naar alle andere Tilburgers toe om op eigen manier en naar eigen vermogen bij te dragen aan een geweldig Tilburg. Maatschappelijke participatie maakt ons allemaal gelukkig Maatschappelijke participatie is geen hype maar helder! Het leidt tot een verrijking van je eigen leven, het haalt je uit je sociale isolement en versterkt je gevoel van eigenwaarde. Het verbindt alle Tilburgers omdat we allemaal dezelfde belangen hebben: een gelukkig, gezond en gezellig leven. Kortom: maatschappelijke participatie maakt ons allemaal gelukkig. Het gaat niet om geld of status Daarom zet BAAT zich in voor de bevordering van de maatschappelijke participatie. Het geeft ons allemaal een kans op een waardig en waardevol leven. Het gaat hier niet om geld, opleiding of status, maar om willen bijdragen aan het eigen geluk in Tilburg.
Door redactie op donderdag 24 mei 2012
Hoeveel Antillianen en Arubanen wonen er nou in werkelijkheid in Tilburg ? In werkelijkheid? Dat zouden wij niet weten. Het is bekend dat Antillianen en Arubanen, en dan met name Antillianen uit Curaçao, niet echt honkvast zijn. Maar volgens officiële gegevens van de gemeente Tilburg staan er ruim 4300 Antilianen en Arubanen ingeschreven in Tilburg. Je leest hier meer over de samenstelling van deze groep van 4300 Antillianen en Arubanen. Aantal inwoners Op 1-1-2011 telt Nederland 16.655.799 (ruim 16 miljoen) inwoners.Hiervan wonen er 206.234 in Tilburg. Van de 206.234 inwoners van Tilburg zijn er 4.333 (2,1%) van Antilliaanse/Arubaanse herkomst. In aantallen Antillianen/Arubanen is Tilburg na Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Almere de vijfde Antillianengemeente van Nederland. In vergelijking tot de afzonderlijke eilanden is Curaçao sterk oververtegenwoordigd als herkomsteiland onder de Antillianen in Nederland en in Tilburg.   Bevolkingsontwikkeling volgens Integratiemonitor 2011   2007 2008 2009 2010 2011 Totale bevolking Tilburg:   201.262 202.090 203.487 204.863 206.234 Aantal Antillianen/Arubanen:   4.078 4.083 4.157 4.269 4.333   2,00% 2,00% 2,00% 2,10% 2,10% De verdeling naar geslacht De totale groep Antillianen/Arubanen in Tilburg is als volgt verdeeld: Aantal mannen:   2.141 ( 49,4%) Aantal vrouwen:  2.192 ( 50,6%) Van de totale groep Antillianen/Arubanen is dus iets meer dan de helft vrouw. Dit komt overeen met het patroon van de totale Tilburgse bevolking als ook van de totale Nederlandse bevolking. De gemiddelde leeftijd van de Antilliaan/Arubaan in Tilburg is : 28,8 jaar De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Tilburg totaal is   : 38,4 jaar De gemiddelde leeftijd van de bevolking van Nederland is      : 39,8 jaar De gemiddelde leeftijd De Antilliaan/Arubaan in Tilburg is dus gemiddeld duidelijk jonger dan de rest van de Tilburgse- en Nederlandse bevolking. Dat komt voornamelijk doordat er bij de Antillianen/Arubanen relatief gezien meer kinderen van 0-12 jaar en jongeren van 13-24 jaar zijn, en minder ouderen van 55+. Hierdoor wordt de gemiddelde leeftijd in neerwaartse richting beïnvloed.       Leeftijdscategorie Aantal van- t/m abs. % 0 -  4 361 8,3 5 -  9 338 7,8 10 - 14 347 8,0 15 - 19 426 9,8 20 - 24 503 11,6 25 - 29 461 10,6 30 - 34 347 8,0 35 - 39 297 6,9 40 - 44 228 6,6 50 - 54 237 5,5 55 - 59 157 3,6 60 - 64 128 3,0 65 - 69 53 1,2 70 - 74 31 0,7 75 - 79 17 0,4 80 - 84 13 0,3 g  Ruim de helft van de Antillianen en Arubanen zijn jonger dan 27 jaar. De meesten vallen in de leeftijdsgroep 20–29 jaar. Slechts 9,2% van de Antillianen en Arubanen in Tilburg is 55 jaar en ouder. De groep 65 –plussers is erg klein en nog geen 2,6% van de Antilliaanse Tilburgers hetgeen neerkomt op 113 personen. Dit percentage zal in de loop der jaren wel toenemen, maar blijft vergeleken met de groep autochtone en westers allochtone ouderen toch een kleine groep. Eerste en tweede generatie Net als bij de andere minderheidsgroepen wordt er bij Antillianen en Arubanen in het algemeen onderscheid gemaakt tussen de eerste- en tweede generatie. Antillianen en Arubanen die niet in Nederland maar op de Antillen en Aruba geboren zijn, worden tot de eerste generatie gerekend. In Nederland geboren personen met één of twee op de Antillen of Aruba geboren ouders worden tot de tweede generatie gerekend. Bijna tweederde (62,8%) van de Antillianen en Arubanen in Tilburg behoort tot de eerste generatie (en dus niet in Nederland geboren) en een derde (36,8%) is in Nederland geboren en behoort dus tot de tweede generatie. De tweede generatie Antillianen/Arubanen in Tilburg is in relatieve zin klein in vergelijking met de andere minderheidsgroepen, waarvan gemiddeld ...% van de 2e generatie is. De eerste generatie Antillianen en Arubanen worden steeds ouder maar zal de komende jaren steeds teruglopen. Op dit moment bestaat de tweede generatie voor een groot deel uit kinderen. Burgelijke staat Het overgrote deel, namelijk 76,6% van de in Tilburg woonachtige Antillianen/Arubanen is ongehuwd, namelijk 3.321 van de 4.333. Gehuwd is 15,2% ( 659). Gescheiden 6.9% (300) en de rest 1,2% (53) is verweduwd, partner of beëindigd partner. Woongebied Een groot deel van de Antillianen en Arubanen in Tilburg (1.874 / 43,3%) woont in stadsdeel Noord en Oud Noord. In staddeel West wonen 736 (16,9%) en in Reeshof 612 ((14,6%) Antillianen en Arubanen   Bron: Deze informatie is tot stand gekomen op basis van gemeentelijke cijfers uit de Integratiemonitor Tilburg 2010 / GBA Tilburg en CBS StatLine